Глава 2.1. Прости пресмятания с числа

В настоящата глава ще се запознаем със следните концепции и програмни техники:

 • Какво представлява системната конзола?
 • Как да прочитаме числа от системната конзола?
 • Как да работим с типове данни и променливи, които са ни необходими при обработка на числа и операциите между тях?
 • Как да изведем резултат (число) на системната конзола?
 • Как да извършваме прости аритметични операции: събиране, изваждане, умножение, деление, съединяване на низ?

Видео

Гледайте видео-урок по тази глава тук: https://www.youtube.com/watch?v=QCqD7btQMbI.

Системна конзола

Обикновено наричана само "конзола", системната или още компютърната конзола, представлява устройството, чрез което подаваме команди на компютъра в текстов вид и получаваме резултатите от тяхното изпълнение отново като текст.

В повечето случаи системната конзола представлява текстов терминал, т.е. приема и визуализира само текст, без графични елементи като например бутони, менюта и т.н. Обикновено изглежда като прозорец с черен/бял цвят като този:

В повечето операционни системи конзолата е достъпна като самостоятелно приложение на което пишем конзолни команди. В Windows се нарича Command Prompt, а в Linux и Mac се нарича Terminal. В конзолата се изпълняват конзолни приложения. Те четат текстов вход от командния ред и печатат изхода си като текстов изход на конзолата. В настоящата книга ще се учим на програмиране като създаваме предимно конзолни приложения. Не забравяйте да настроите конзолата (от [Project] -> [Properties] -> [Linker] -> [System] -> Console(/SUBSYSTEM:CONSOLE) ).

В С++, за въвеждане на данни се използва cin, а за отпечатването им - cout. Това са обекти, дефинирани в namespace std (пространство от имена). За улеснение, пространството може да бъде добавено към нашия проект. В противен случай, както вече научихме в предходната глава, всеки път преди използването на cin и cout (както и други обекти, дефинирани в std) е нужно да се изписва std::, т.е.:

std::cin >> name;
std::cout << name;

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/CinCout.

Пресмятания в програмирането

За компютрите знаем, че са машини, които обработват данни. Всички данни се записват в компютърната памет (RAM памет) в променливи. Променливите са именувани области от паметта, които пазят данни от определен тип, например число или текст. Всяка една променлива в C++ има име, тип и стойност. Ето как бихме дефинирали една променлива, като едновременно с декларацията ѝ, ѝ присвояваме и стойност:

След тяхната обработка, данните се записват отново в променливи (т.е. някъде в паметта, заделена от нашата програма).

Типове данни и променливи

В програмирането всяка една променлива съхранява определена стойност от даден тип. Типовете данни могат да бъдат например: число, буква, текст (стринг), дата, цвят, картинка, списък и др.

Ето няколко примера за типове данни:

 • тип цяло число: 1, 2, 3, 4, 5, …
 • тип дробно число: 0.5, 3.14, -1.5, …
 • тип буква от азбуката (символ): 'a', 'b', 'c', …
 • тип текст (стринг): "Здрасти", "Hi", "Beer", …

С++ е силно типизиран език, тоест типът на стойността винаги трябва да бъде обозначен (2 е цяло число, 0.5 е дробно число, "Здрасти" е стринг).

В следващите примери и задачи ще разгледаме следните типове данни:

 • int - за цели числа,
 • double - за дробни числа,
 • string - за текст.

Четене на числа от конзолата

За да прочетем цяло (не дробно) число от конзолата е необходимо да декларираме променлива, да посочим типа на числото, както и да използваме >> (оператор за побитово изместване надясно) за прочитане на информация от системната конзола:

int num;
cin >> num;

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/ReadIntNumber.

Пример: пресмятане на лице на квадрат със страна а

За пример да вземем следната програма, която прочита цяло число от конзолата, умножава го по него самото (вдига го на квадрат) и отпечатва резултата от умножението. Така можем да пресметнем лицето на квадрат по дадена дължина на страната:

cout << "a = ";
int a;
cin >> a;

int area = a * a;
cout << "Square = ";
cout << area << endl;

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/SquareArea.

Ето как би работила програмата при квадрат с размер на страната 3:

Опитайте да въведете грешно число, например "hello".

Как работи примерът?

На първия ред, с int a, е декларирана променливата от тип int (т.е. цяло число).

На втория ред, чрез cout << "a = ";, се печата информативно съобщение, което подканва потребителя да въведе страната на квадрата a. За печатането на информация на системната конзола се използва << (побитово изместване наляво). След отпечатването курсорът остава на същия ред. Оставането на същия ред е по-удобно за потребителя, чисто визуално. Използва се cout <<"…";, а не cout << "…" << endl; и така курсорът остава на същия ред (endl също е част от namespace std за преминаване на нов ред може да се използва и "\n"): cout << area << "\n".

На третия ред cin >> a; се прочита цяло число от конзолата и запазва във вече дефинираната променлива а.

На четвъртия ред int area = a * a; се създава нова променлива area, в която резултатът от умножението на a по a се записва.

На петия ред cout << "Square area = "; се отпечатва посочения текст, без да се преминава на нов ред. Отново се използва cout << "…", а не cout << "…" << endl; и така курсорът остава на същия ред, за да може след това да се отпечата и изчисленото лице на квадрата.

На шестия ред, последната команда cout << area; отпечатва стойността на променливата area.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#0.

Четене на дробно число от конзолата

За да прочетем дробно число от конзолата е необходимо отново да декларираме променлива, да посочим типа на числото, както и да използваме >> (оператор за побитово изместване надясно):

double num;
cin >> num;

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/ReadDoubleNumber.

Пример: прехвърляне от инчове в сантиметри

Да напишем програма, която чете дробно число в инчове и го обръща в сантиметри:

cout << "Inches = ";
double inches;
cin >> inches;
double centimeters = inches * 2.54;
cout << "Centimeters = ";
cout << centimeters << endl;

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/InchesToCentimeters.

Да стартираме програмата и да се уверим, че при подаване на стойност в инчове, получаваме коректен резултат в сантиметри:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#1.

Четене на текст

При работа с текст, библиотеката <string> е нужно да бъде включена. За прочитане на текст от системната конзола си декларираме нова променлива (от тип стринг) и използваме >> (оператор за побитово изместване надясно):

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main {
 string str;
 cin >> str;

 return 0;
}

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/ReadText.

Пример: поздрав по име

Да напишем програма, която въвежда името на потребителя и го поздравява с текста "Hello, име".

string name;
getline(cin, name);
cout << "Hello, " << name << "!\n";

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/GreetingByName.

В този пример е използван друг начин за прочитане на входните данни, тъй като не се знае колко думи ще бъдат въведени за име. Поради тази причина, в С++ съществува функцията getline(…), с чиято помощ се извличат всички символи, написани на един ред (включително и интeрвалите). В глава "Функции"** ще се запознаем по-подробно с функциите, но сега нека разгледаме какво трябва да запишем в дадената.

На първо място в скобите поставяме обекта cin, който "взима" входните данни и ги запаметява в променлива. За да укажем точно в коя променлива, на второ място изписваме нейното име (в този случай - name).

Както се забелязва, на последния ред стрингът "Hello, " е преди променливата name, а другият стринг "!" - след нея. Всички те ще бъдат отпечатани в тази последователност, благодарение на << (операторът за побитово изместване наляво), който ги свързва в единен текст:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#2.

Печатане на текст и числа

string firstName, lastName, town;
int age;
cin >> firstName;
cin >> lastName;
cin >> age;
cin >> town;

cout << "You are " << firstName << " " << lastName << 
  ", a " << age << "-years old person from " << town << "." << endl;

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/ConcatenateData.

Ето резултатът, който ще получим, след изпълнение на този пример:

Може да ви направи впечатление, че firstName, lastName, town са написани на един ред. Това е така, защото когато променливите са от еднакъв тип, те могат се декларират на един ред.

И в този пример обърнете внимание как всяка една променлива трябва да бъде подадена в реда, в който искаме да се печата. Това се отнася и за местата, където се налага да сложим интервал (трябва изрично да укажем кои са те - в случая е използван празен стринг " ", между firstName и lastName, но съществуват и други варианти).

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#3.

Аритметични операции

Да разгледаме базовите аритметични операции в програмирането.

Събиране на числа (оператор +)

Можем да събираме числа с оператора +:

int a = 5;
int b = 7;
int sum = a + b; // 12

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/SumOperator.

Изваждане на числа (оператор -)

Изваждането на числа се извършва с оператора -:

int a, b;
cin >> a;
cin >> b;
int result = a - b;

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/SubtractionOperator.

Ето резултатът от изпълнението на програмата (при числа 10 и 3):

Умножение на числа (оператор *)

За умножение на числа използваме оператора *:

int a = 5;
int b = 7;
int product = a * b; // 35

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/MultiplyOperator.

Деление на числа (оператор /)

Делението на числа се извършва с оператора /. Той работи различно при цели и при дробни числа.

 • Когато делим две цели числа, се извършва целочислено деление и полученият резултат е цяло число с отрязана дробна част. Например 11 / 3 = 3.
 • Когато делим две числа, от които поне едното е дробно, се извършва дробно деление и полученият резултат е дробно число, както в математиката. Например 11 / 4.0 = 2.75. При невъзможност за точно разделяне, резултатът се закръгля, например 11.0 / 3 = 3.66666666666667.
 • Целочисленото деление на 0 предизвиква грешка по време на изпълнение (runtime exception).
 • Дробното деление на 0 не предизвиква грешка, а резултатът е +/- безкрайност или специалната стойност inf. Например 5 / 0.0 = ∞.

Ето няколко примера за използване на оператора за делене:

int a = 25;
cout << a / 4 << endl;   // 6 - целочислено деление, което дава резултат цяло число.
              // При делението на цели числа, дробната част се отрязва.
cout << a / 4.0 << endl;  // 6.25 – дробно деление, което дава разултат дробно число. 
              // Указали сме числото 4 да се интерпретира като дробно, 
              // като сме добавили десетичната точка, следвана от нула. 
              // (ако f беше от тип int, дробната част пак щеше да бъде отрязана, а 
              // резултатът отново 6)
cout << a / 0 << endl;   // Грешка: целочислено деление на 0

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/DivisionOperator1.

Да разгледаме и няколко примера за целочислено деление (запомнете, че при деление на цели числа в езика C++ резултатът е цяло число):

int a = 25;
cout << a / 7 << endl; // Целочислен резултат: 3
cout << a / 9 << endl; // Целочислен резултат: 2

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/DivisionOperator2.

Да разгледаме няколко примера за деление на дробни числа. При дробно делене резултатът винаги е дробно число и деленето никога не дава грешка и работи коректно със специалните стойности +∞ и -∞:

int a = 15;
cout << a / 2.0 << endl;  // Дробен резултат: 7.5
cout << a / 0.0 << endl;  // Резултат: inf
cout << -a / 0.0 << endl;  // Резултат: -inf
cout << 0.0 / 0.0 << endl; // Резултат: -nan(Not a Number), т.е. резултатът
              // от операцията не е валидна числена стойност

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/DivisionOperator3.

Съединяване на текст и число

Операторът + освен за събиране на числа служи и за съединяване на текст (долепяне на два символни низа един след друг). В програмирането съединяване на текст с текст или с число наричаме "конкатенация". Ето как можем да съединяваме текст и число с оператора +. Не забравяйте да добавите библиотеката <string>:

string firstName = "Maria";
string lastName = "Ivanova";
string age = "19";
string str = firstName + " " + lastName + " @ " + age;
cout << str << endl; // Maria Ivanova @ 19

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/Concatenation.

Числата също могат да бъдат представяни като текст. Следователно, конкатенацията е възможна. Ето още един пример:

string a = "1.5";
string b = "2.5";
string concatenation = "The sum is: " + a + b;
cout << concatenation << endl; // The sum is: 1.52.5

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/Concatenation2.

Числени изрази

В програмирането можем да пресмятаме и числови изрази, например:

int expr = (3 + 5) * (42);

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/Expr.

В сила е стандартното правило за приоритетите на аритметичните операции: умножение и деление се извършват винаги преди събиране и изваждане. При наличие на израз в скоби, той се изчислява пръв, но ние знаем всичко това от училищната математика.

Пример: изчисляване на лице на трапец

Да напишем програма, която въвежда дължините на двете основи на трапец и неговата височина (по едно дробно число на ред) и пресмята лицето на трапеца по стандартната математическа формула:

Ако (b1 + b2) * h се дели без остатък на 2.0, десетичната точка и нула ще бъдат пренебрегнати и няма да бъдат изписани на конзолата.

Ако стартираме програмата и въведем за страните съответно 3, 4 и 5, ще получим следния резултат:

3
4
5
Trapezoid area = 17.5

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#4.

Пример: периметър и лице на кръг

Нека напишем програма, която при въвеждане радиуса r на кръг изчислява лицето и периметъра на кръга / окръжността.

Формули:

 • Лице = π * r * r
 • Периметър = 2 * π * r
 • π ≈ 3.14159265358979323846…

Нека изпробваме програмата с радиус r = 10:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#5.

Пример: лице на правоъгълник в равнината

Правоъгълник е зададен с координатите на два от своите два срещуположни ъгъла. Да се пресметнат площта и периметъра му:

rectangleArea

В тази задача трябва да съобразим, че ако от по-големия x извадим по-малкия x, ще получим дължината на правоъгълника. Аналогично, ако от по-големия y извадим по-малкия y, ще получим височината на правоъгълника. Остава да умножим двете страни. Ето примерна имплементация на описаната логика:

Използваме fabs(x2 - x1) и fabs(y2 - y1), за да намерим абсолютната стойност на получената разлика, тъй като не знаем кое измежду двете числа е по-голямо. Тази функция се съдържа в библиотеката <cmath>.

При стартиране на програмата със стойностите от координатната система в условието, получаваме следния резултат:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#6.

Какво научихме от тази глава?

Да резюмираме какво научихме от тази глава на книгата:

 • Въвеждане на текст, цяло число и дробно число, чрез cin: cin >> age;.
 • Извършване на пресмятания с числа и използване на съответните аритметични оператори [+, -, *, /, ()]: int sum = 5 + 3;.
 • Извеждане на единен текст, чрез cout: cout << "My names is" << firstName << " " << lastName << endl;.

Упражнения: прости пресмятания

Нека затвърдим наученото в тази глава с няколко задачи.

Празно Visual Studio решение (Empty Project)

В настоящото практическо занимание ще използваме Solution с няколко проекта, за да организираме решенията на задачите от упражненията, т.е. всяка задача ще бъде в отделен проект, а всички проекти в общ VS Solution. Започваме, като създадем празен проект (Empty Project) във Visual Studio:

 • Стартираме Visual Studio.
 • Създаваме нов Empty Project: [File] -> [New] -> [Project…].

Избираме от диалоговия прозорец [Visual C++] -> [Empty Project] и даваме подходящо име на проекта, например "Simple-Calculations":

Сега имаме създаден празен Visual Studio Solution (с 0 проекта в него):

Задача: пресмятане на лице на квадрат

Първата задача от тази тема е следната: да се напише конзолна програма, която въвежда цяло число a и пресмята лицето на квадрат със страна a. Задачата е тривиална: прочитаме число от конзолата, умножаваме го само по себе си и отпечатваме получения резултат на конзолата.

Насоки и подсказки

Създаваме нов проект в съществуващото Visual Studio решение. В Solution Explorer кликваме с десен бутон на мишката върху Solution 'Simple-Calculations' и избераме [Add] -> [New Project…]:

Ще се отвори диалогов прозорец за избор на тип проект, който да бъде създаден. Избираме [Visual C++] -> [Empty Project] и му задаваме смислено име, например "Square-Area":

След това добавяме нов C++ файл (.cpp), който трябва да се казва Main.cpp (от [Source Files] -> [Add] -> [New Item…]):

Във файла няма нищо написано. Както знаем, на първия ред е необходимо да добавим библиотеката <iostream>, а после включваме и именованото простраство std. След това пишем main() функцията, чрез която работата на нашата програма е възможна:

Остава да напишем кода за решаване на задачата. За целта отиваме в тялото на main() функцията и въвеждаме следния код:

Кодът въвежда цяло число със cin >> a;, след това изчислява лицето на квадрата (area = a * a;) и накрая печата стойността на променливата area на конзолата. Стартираме програмата с [Ctrl + F5] и я тестваме дали работи коректно с различни входни стойности:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#0.

Трябва да получите 100 точки (напълно коректно решение):

Задача: от инчове към сантиметри

Да се напише програма, която чете от конзолата число (не непременно цяло) и преобразува числото от инчове в сантиметри. За целта умножава инчовете по 2.54 (защото 1 инч = 2.54 сантиметра).

Насоки и подсказки

Първо създаваме нов C++ проект в решението "Simple-Calculations". За целта кликаме с десен бутон на мишката върху решението в Solution Explorer и избираме [Add] -> [New Project…]. Избираме [Visual C++] -> [Empty Project] и задаваме име "Inches-to-Centimeters":

След това добавяме Main.cpp файла (от [Source Files] -> [Add] -> [New Item…]):

Следва да напишем кода на програмата:

Стартираме програмата с [Ctrl + F5]:

Изненада! Какво става? Програмата не работи правилно… Всъщност това не е ли предходната програма? Във Visual Studio текущият активен проект в един Solution е маркиран в получерно и може да се сменя. Както виждаме, маркираният проект е "Square-Area":

За да включим режим на автоматично преминаване към текущия проект, кликаме върху решението с десния бутон на мишката и избираме [Set StartUp Projects…]:

Ще се появи диалогов прозорец, от който трябва да се избере [Startup Project] -> [Current Selection]:

Сега отново стартираме програмата, както обикновено с [Ctrl + F5]. Този път ще се стартира текущата отворена програма, която преобразува инчове в сантиметри. Изглежда работи коректно:

Сега да превключим към преходната програма (лице на квадрат). Това става с двоен клик на мишката върху файла Main.cpp от предходния проект "Square-Area" в панела [Solution Explorer] на Visual Studio:

Натискаме пак [Ctrl + F5]. Този път трябва да се стартира другият проект:

Превключваме обратно към проекта "Inches-to-Centimeters" и го стартираме с [Ctrl + F5]:

Превключването между проектите е много лесно, нали? Просто избираме файла със сорс кода на програмата, кликваме го два пъти с мишката и при стартиране тръгва програмата от този файл.

Да тестваме с дробни числа, например с 2.5:

В зависимост от регионалните настройки на операционната система, е възможно вместо десетична точка (US настройки) да се използва десетична запетая (BG настройки).

Ако програмата очаква десетична точка и бъде въведено число с десетична запетая или обратното (бъде въведена десетична точка, когато се очаква десетична запетая) е възможно да се получи грешка и тя да бъде изписана на конзолата. Затова е препоръчително да променим настройките на компютъра си, така че да се използва десетична точка:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#1.

Решението би трябвало да бъде прието като напълно коректно:

Задача: поздрав по име

Да се напише програма, която чете от конзолата име на човек и отпечатва Hello, <name>!, където <name> е въведеното преди това име.

Насоки и подсказки

Първо създаваме нов C++ проект с име "Greeting" в решението "Simple-Calculations":

Следва да напишем кода на програмата. Ако се затруднявате, може да ползвате примерния код по-долу:

Стартираме програмата с [Ctrl+F5] и я тестваме дали работи:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#2.

Задача: съединяване на текст и числа

Напишете C++ програма, която прочита от конзолата име, фамилия, възраст и град и печата съобщение от следния вид: You are <firstName> <lastName>, a <age>-years old person from <town>.

Насоки и подсказки

Добавяме към текущото Visual Studio решение още един C++ проект с име "Concatenate-Data". Пишем кода, който чете входните данни от конзолата:

Кодът, който отпечатва описаното в условието на задачата съобщение, е целенасочено замъглен и трябва да се допише от читателя:

Следва да тестваме решението локално с [Ctrl + F5] и примерни входни данни.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#3.

Задача: лице на трапец

Напишете програма, която чете от конзолата три числа b1, b2 и h и пресмята лицето на трапец с основи b1 и b2 и височина h. Формулата за лице на трапец е (b1 + b2) * h / 2.

На фигурата по-долу е показан трапец със страни 8 и 13 и височина 7. Той има лице (8 + 13) * 7 / 2 = 73.5.

Насоки и подсказки

Отново трябва да добавим към текущото Visual Studio решение още един C++ проект с име "Trapezoid-Area" и да напишем кода, който чете входните данни от конзолата, пресмята лицето на трапеца и го отпечатва:

Кодът на картинката е нарочно размазан, за да помислите върху него и да го допишете сами.

Тествайте решението локално с [Ctrl + F5] и въвеждане на примерни данни.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#4.

Задача: периметър и лице на кръг

Напишете програма, която чете от конзолата число r и пресмята и отпечатва лицето и периметъра на кръг/окръжност с радиус r.

Примерен вход и изход

Вход Изход
3 Area = 28.2743
Perimeter = 18.8496
4.5 Area = 63.6173
Perimeter = 28.2743

Насоки и подсказки

За изчисленията можете да използвате следните формули:

 • Area = pi * r * r.
 • Perimeter = 2 * pi * r.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#5.

Задача: лице на правоъгълник в равнината

Правоъгълник е зададен с координатите на два от своите срещуположни ъгъла (x1, y1) – (x2, y2). Да се пресметнат площта и периметъра му. Входът се чете от конзолата. Числата x1, y1, x2 и y2 са дадени по едно на ред. Изходът се извежда на конзолата и трябва да съдържа два реда с по една число на всеки от тях – лицето и периметъра.

rectangleArea

Примерен вход и изход

Вход Изход
60
20
10
50
1500
160
30
40
70
-10
2000
180
600.25
500.75
100.50
-200.5
350449.6875
2402

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#6.

Задача: лице на триъгълник

Напишете програма, която чете от конзолата страна и височина на триъгълник и пресмята неговото лице. Използвайте формулата за лице на триъгълник: area = a * h / 2. Закръглете резултата до 2 цифри след десетичния знак използвайки fixed << setprecision(2), като включите библиотеката <iomanip>).

Примерен вход и изход

Вход Изход
20
30
Triangle area = 300
15
35
Triangle area = 262.5
7.75
8.45
Triangle area = 32.74
1.23456
4.56789
Triangle area = 2.82

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#7.

Задача: конзолен конвертор - от градуси °C към градуси °F

Напишете програма, която чете градуси по скалата на Целзий (°C) и ги преобразува до градуси по скалата на Фаренхайт (°F). Потърсете в Интернет подходяща формула, с която да извършите изчисленията. Закръглете резултата до 2 символа след десетичния знак. Ето няколко примера:

Примерен вход и изход

Вход Изход
25 77
0 32
-5.5 22.1
32.3 90.14

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#8.

Задача: конзолен конвертор - от радиани в градуси

Напишете програма, която чете ъгъл в радиани (rad) и го преобразува в градуси) (deg). Потърсете в Интернет подходяща формула. Закръглете резултата до най-близкото цяло число използвайки функцията round(degree), която се намира в библиотеката <cmath>.

Примерен вход и изход

Вход Изход
3.1416 180
6.2832 360
0.7854 45
0.5236 30

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#9.

Задача: конзолен конвертор - USD към BGN

Напишете програма за конвертиране на щатски долари (USD) в български лева (BGN). Закръглете резултата до 2 цифри след десетичния знак. Използвайте фиксиран курс между долар и лев: 1 USD = 1.79549 BGN.

Примерен вход и изход

Вход Изход
20 35.91 BGN
100 179.55 BGN
12.5 22.44 BGN

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1358#10.

Задача: * конзолен междувалутен конвертор

Напишете програма за конвертиране на парична сума от една валута в друга. Трябва да се поддържат следните валути: BGN, USD, EUR, GBP. Използвайте следните фиксирани валутни курсове:

Курс USD EUR GBP
1 BGN 1.79549 1.95583 2.53405

Входът e сума за конвертиране, входна валута и изходна валута. Изходът е едно число – преобразуваната сума по посочените по-горе курсове, закръглен до 2 цифри след десетичната точка.

Примерен вход и изход

Вход Изход
20
USD
BGN
35.91 BGN
100
BGN
EUR
51.13 EUR
12.35
EUR
GBP
9.53 GBP
150.35
USD
EUR
138.02 EUR

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/504#11.

results matching ""

  No results matching ""