Глава 5.1. Повторения (цикли)

В настоящата глава ще се запознаем с конструкциите за повторение на група команди, известни в програмирането с понятието "цикли". Ще напишем няколко цикъла с използване на оператора for в класическата му форма. Накрая ще решим няколко практически задачи, изискващи повторение на поредица от действия, като използваме цикли.

Видео

Гледайте видео-урок по тази глава тук: https://www.youtube.com/watch?v=7D7fECmq_VQ.

Повторения на блокове код (for цикъл)

В програмирането често пъти се налага да изпълним блок с команди няколко пъти. За целта се използват т.нар. цикли. Нека разгледаме един пример за for цикъл, който преминава последователно през числата от 1 до 10 и ги отпечатва:

for (int i = 1; i <= 10; i++) {
 cout << "i = " << i << endl;
}

Може да тествате примера онлайн: https://repl.it/@vncpetrov/ForLoopExample.

Цикълът започва с оператора for и преминава през всички стойности за дадена променлива в определен интервал, например всички числа от 1 до 10 включително, и за всяка стойност изпълнява поредица от команди.

В декларацията на цикъла трябва да се зададе начална стойност и крайна стойност. Тялото на цикъла обикновено се огражда с къдрави скоби { } и представлява блок с една или няколко команди. На фигурата по-долу е показана структурата на един for цикъл:

Целта на цикъла е да се премине последователно през числата 1, 2, 3, …, n и за всяко от тях да се изпълни някакво действие. В примера по-горе създаваме локалната променливата i с начална стойност 1 (int i = 1) и увеличаваме стойността на променливата с 1 (i++) всеки път, когато кодът между къдравите скоби се изпълни. Цикълът се повтаря, докато условието i <= 10 е изпълнено (true). Всяко от тези повторения се нарича "итерация". В примера по-горе променливата i приема стойности от 1 до 10 включително и в тялото на цикъла се отпечатва текущата стойност.

Пример: числа от 1 до 100

Да се напише програма, която печата числата от 1 до 100. Програмата не приема вход и отпечатва числата от 1 до 100 едно след друго, по едно на ред.

Насоки и подсказки

Можем да решим задачата с for цикъл , с който преминаваме с променливата i през числата от 1 до 100 и ги отпечатваме в тялото на цикъла:

Стартираме програмата с [Ctrl + F5] и я тестваме:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#0.

Трябва да получите 100 точки (напълно коректно решение).

Code Snippet за for цикъл във Visual Studio

Когато програмираме, често се налага да пишем цикли. Затова в повечето среди за разработка (IDE) има шаблони за код (code snippets) за писане на цикли. Един такъв шаблон е шаблонът за for цикъл във Visual Studio. Напишете for в редактора за C++ код във Visual Studio и натиснете един пъти [Tab]. Visual Studio ще разгъне за вас шаблон и ще напише цялостен for цикъл:

Опитайте сами, за да усвоите умението да ползвате шаблона за код за for цикъл във Visual Studio.

Пример: числа до 1000, завършващи на 7

Да се напише програма, която намира всички числа в интервала [1 … 1000], които завършват на 7.

Насоки и подсказки

Задачата можем да решим като комбинираме for цикъл за преминаваме през числата от 1 до 1000 и проверка за всяко число дали завършва на 7. Има и други решения, разбира се, но нека решим задачата чрез завъртане на цикъл + проверка:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#1.

Пример: всички латински букви

Да се напише програма, която отпечатва буквите от латинската азбука: a, b, c, …, z.

Насоки и подсказки

Символите в C++ биват запазени в паметта като числа. За конвертирането им от число в символ и обратно се използва така наречената ASCII таблица. Например символът а (малко "а") се запазва в компютърната памет като числото 97, а z (малко "z") - като 122. Това означава, че можем да създадем цикъл, който използва тип данни char, и да променяме символа, като увеличаваме числото, което му съответства:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#2.

Пример: събиране на числа

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и ги събира.

 • От първия ред на входа се въвежда броят числа n.
 • От следващите n реда се въвежда по едно число.
 • Числата се събират и накрая се отпечатва резултатът.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
2
10
20
30 1
999
999
3
-10
-20
-30
-60 0 0

Насоки и подсказки

Можем да решим задачата за събиране на числа по следния начин:

 • Четем входното число n от конзолата.
 • Започваме първоначално със сбор sum = 0.
 • Създаваме цикъл от 0 до n. На всяка итерация от цикъла четем число num и го добавяме към сумата sum.
 • Накрая отпечатваме полученият сбор sum.

Ето и сорс код на описаната идея:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#3.

Пример: най-голямо число

Да се напише програма, която въвежда n цели числа (n > 0), намира и отпечатва най-голямото измежду тях. На първия ред на входа се въвежда броят числа n. След това се въвеждат самите числа, по едно на ред. Примери:

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
2
100
99
100 4
45
-20
7
99
99
3
-10
20
-30
20 2
-1
-2
-1

Насоки и подсказки

Можем да решим задачата за най-голямо число по следния начин:

 • Въвеждат се броят числа n.
 • Ще прочетем първото число отделно и ще инициализираме променливата max със стойността му, за да можем да сравняваме следващите числа с нея.
 • Създаваме цикъл започващ от 1 (за да прескочим първото число, което прочетохме отделно) до n.
 • На всяка стъпка прочитаме число и проверяваме дали то е по-голямо от последното открито най-голямо (т.е. променливата max) и ако е - запазваме стойността му в променливата max.
 • Накрая отпечатваме променливата, в която пазим най-голямото число.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#4.

Пример: най-малко число

Да се напише програма, която въвежда n цели числа (n > 0) и намира най-малкото измежду тях. Първо се въвежда броя числа n, след тях още n числа по едно на ред.

Примерен вход и изход

Вход Изход
2
100
99
99
3
-10
20
-30
-30
4
45
-20
7
99
-20

Насоки и подсказки

Задачата е абсолютно аналогична с предходната, само че с различен знак за проверка:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#5.

Пример: ляв и дясен сбор

Да се напише програма, която въвежда 2 * n цели числа и проверява дали сборът на първите n числа (ляв сбор) е равен на сбора на вторите n числа (десен сбор). При равенство се отпечатва "Yes" + сбора, иначе се отпечатва "No" + разликата. Разликата се изчислява, като положително число (по абсолютна стойност). Форматът на изхода трябва да е като в примерите по-долу.

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
2
10
90
60
40
Yes, sum = 100 2
90
9
50
50
No, diff = 1

Насоки и подсказки

Първо въвеждаме числото n, след това първите n числа (лявата половина) и ги събираме. Продължаваме с въвеждането на още n числа (дясната половина) и намираме и техния сбор. Изчисляваме разликата между намерените сборове по абсолютна стойност: abs(leftSum - rightSum). Ако разликата е 0, отпечатваме "Yes, sum = " + сбора, в противен случай - отпечатваме "No, diff = " + разликата:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#6.

Пример: четен / нечетен сбор

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и проверява дали сборът на числата на четни позиции е равен на сбора на числата на нечетни позиции. При равенство отпечатва "Yes" + сбора, в противен случай отпечатва "No" + разликата. Разликата се изчислява по абсолютна стойност. Форматът на изхода трябва да е като в примерите по-долу.

Примерен вход и изход

Вход Изход
4
10
50
60
20
Yes
Sum = 70
4
3
5
1
-2
No
Diff = 1
3
5
8
1
No
Diff = 2

Насоки и подсказки

Въвеждаме числата едно по едно и изчисляваме двата сбора (на числата на четни позиции и на числата на нечетни позиции). Както в предходната задача - изчисляваме абсолютната стойност на разликата и отпечатваме резултата ("Yes" + сбора при разлика 0 или "No" + разликата в противен случай):

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#7.

Пример: събиране на гласните букви

Да се напише програма, която въвежда текст (стринг), изчислява и отпечатва сбора от стойностите на гласните букви според таблицата по-долу:

a e i o u
1 2 3 4 5

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
hello 6
(e+o = 2+4 = 6)
bamboo 9
(a+o+o = 1+4+4 = 9)
hi 3
(i = 3)
beer 4
(e+e = 2+2 = 4)

Насоки и подсказки

Прочитаме входния текст text, инициализираме променлива за сбора и създаваме цикъл, който преминава през всеки символ от входния текст (от 0 до text.length()). Обхождаме въведените символи, като проверяваме дали текущия символ (text[i]) е гласна буква и ако е - добавяме съответното число към сбора:

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#8.

Какво научихме от тази глава?

Можем да повтаряме блок код с for цикъл:

Можем да четем поредица от n числа от конзолата:

Упражнения: повторения (цикли)

След като се запознахме с циклите, идва време да затвърдим знанията си на практика, а както знаете, това става с много писане на код. Да решим няколко задачи за упражнение.

Празно Visual Studio решение (Blank Solution)

Създаваме празно решение (Blank Solution) във Visual Studio, за да организираме по-добре задачите за упражнение. Целта на този Blank Solution e да съдържа по един проект за всяка задача от упражненията:

Задаваме да се стартира по подразбиране текущият проект (не първият в решението). Кликваме с десен бутон на мишката върху [Solution 'Loops'] -> [Set StartUp Projects…] -> [Current selection].

Задача: елемент, равен на сбора на останалите

Да се напише програма, която въвежда n цели числа и проверява дали сред тях съществува число, което е равно на сбора на всички останали. Ако има такъв елемент, се отпечатва "Yes Sum = " + неговата стойност, в противен случай - "No Diff = " + разликата между най-големия елемент и сбора на останалите (по абсолютна стойност).

Примерен вход и изход

Вход Изход Коментар
7
3
4
1
1
2
12
1
Yes Sum = 12 3 + 4 + 1 + 2 + 1 + 1 = 12
4
6
1
2
3
Yes Sum = 6 1 + 2 + 3 = 6
3
1
1
10
No Diff = 8 |10 - (1 + 1)| = 8
3
5
5
1
No Diff = 1 |5 - (5 + 1)| = 1
3
1
1
1
No Diff = 1 -

Насоки и подсказки

Трябва да изчислим сбора на всички елементи, да намерим най-големия от тях и да проверим търсеното условие.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#9.

Задача: четни / нечетни позиции

Напишете програма, която чете n числа и пресмята сбора, минимума и максимума на числата на четни и нечетни позиции (броим от 1). Когато няма минимален / максимален елемент, отпечатайте "No".

Примерен вход и изход

Вход Изход Вход Изход
6
2
3
5
4
2
1
OddSum=9,
OddMin=2,
OddMax=5,
EvenSum=8,
EvenMin=1,
EvenMax=4
2
1.5
-2.5
OddSum=1.5,
OddMin=1.5,
OddMax=1.5,
EvenSum=-2.5,
EvenMin=-2.5,
EvenMax=-2.5
1
1
OddSum=1,
OddMin=1,
OddMax=1,
EvenSum=0,
EvenMin=No,
EvenMax=No
0 OddSum=0,
OddMin=No,
OddMax=No,
EvenSum=0,
EvenMin=No,
EvenMax=No
5
3
-2
8
11
-3
OddSum=8,
OddMin=-3,
OddMax=8,
EvenSum=9,
EvenMin=-2,
EvenMax=11
4
1.5
1.75
1.5
1.75
OddSum=3,
OddMin=1.5,
OddMax=1.5,
EvenSum=3.5,
EvenMin=1.75,
EvenMax=1.75
1
-5
OddSum=-5,
OddMin=-5,
OddMax=-5,
EvenSum=0,
EvenMin=No,
EvenMax=No
3
-1
-2
-3
OddSum=-4,
OddMin=-3,
OddMax=-1,
EvenSum=-2,
EvenMin=-2,
EvenMax=-2

Насоки и подсказки

Задачата обединява няколко предходни задачи: намиране на минимум, максимум и сбор, както и обработка на елементите от четни и нечетни позиции. Припомнете си ги.

В тази задача е по-добре да се работи с дробни числа (не цели). Сборът, минимумът и максимумът също са дробни числа.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#10.

Задача: еднакви двойки

Дадени са 2 * n числа. Първото и второто формират двойка, третото и четвъртото също и т.н. Всяка двойка има стойност – сбора от съставящите я числа. Напишете програма, която проверява дали всички двойки имат еднаква стойност.

В случай, че стойността е еднаква, отпечатайте "Yes, value=…" + стойността, в противен случай отпечатайте максималната разлика между две последователни двойки в следния формат - "No, maxdiff=…" + максималната разлика.

Входът се състои от число n, следвано от 2*n цели числа, всички по едно на ред.

Примерен вход и изход

Вход Изход Коментар
3
1
2
0
3
4
-1
Yes, value=3 стойности = {3, 3, 3}
еднакви стойности
2
1
2
2
2
No, maxdiff=1 стойности = {3, 4}
разлики = {1}
макс. разлика = 1
4
1
1
3
1
2
2
0
0
No, maxdiff=4 стойности = {2, 4, 4, 0}
разлики = {2, 0, 4}
макс. разлика = 4
1
5
5
Yes, value=10 стойности = {10}
една стойност
еднакви стойности
2
-1
0
0
-1
Yes, value=-1 стойности = {-1, -1}
еднакви стойности
2
-1
2
0
-1
No, maxdiff=2 стойности = {1, -1}
разлики = {2}
макс. разлика = 2

Насоки и подсказки

Прочитаме входните числа по двойки. За всяка двойка пресмятаме сбора ѝ. Докато четем входните двойки, за всяка двойка, без първата, трябва да пресметнем разликата с предходната. За целта е необходимо да пазим в отделна променлива сбора на предходната двойка. Накрая намираме най-голямата разлика между две двойки. Ако е 0, отпечатваме "Yes, value=" + стойността, в противен случай - "No, maxdiff=" + разликата.

Тестване в Judge системата

Тествайте решението си тук: https://judge.softuni.org/Contests/Practice/Index/1364#11.

Ако имате проблеми с задачите по-горе, гледайте видеото в началото на тази глава. Там са обяснени повечето от тях, на живо и стъпка по стъпка. Или питайте във форума на СофтУни: https://softuni.bg/forum.

results matching ""

  No results matching ""